Organizacijski ustroj

Predsjednica TZG Malog Lošinja
Dužnost predsjednice Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, obavlja Gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić koja je ujedno i predsjednica Skupštine Zajednice i predsjednica Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednica Zajednice:
Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća;
• predstavlja Zajednicu
• saziva i predsjeda Skupštini Zajednice
• saziva i predsjeda Turističkom vijeću
• organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, Statutom i programom rada Zajednice
• brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice
• pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom
• brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća
• potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće
• obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća  

Ana Kučić
Predsjednica Turističke zajednice Grada Malog Lošinja

gradonacelnica@mali-losinj.hr

Direktor
Direktor Turističkog ureda
Direktor turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu Grada Malog Lošinja, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Dalibor Cvitković,
Direktor Turističke zajednice Grada Malog Lošinja
dalibor@visitlosinj.hr

Skupština TZG Malog Lošinja
Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.
Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Skupština Zajednice:
1. donosi Statut Zajednice
2. donosi Poslovnik o radu skupštine Zajednice
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada Zajednice 
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice 
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće
7. nadzire poslovanje Zajednice
8. odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo te utvrđuje visinu i način plaćanja članarine dragovoljnih članova Zajednice
9.daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
10.prihvaća godišnja izvješća, donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

Skupština Zajednice bira predstavnike u skupštinu Turističke zajednice Primorsko-goranske županije iz redova članova Zajednice te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom.

Članovi Skupštine Turističke zajednice Grada Malog Lošinja:
Jadranka turizam d.o.o.; Kristina Krstinić, Snježana Baljak, Milan Pejić, Andrea Glavan, Damir Pičuljan, Jadranko Dumenčić, Petar Nino Krnić, Petra Herceg, Zlatko Vukajlović
Iznajmljivači; Ankica Kučić, Mirjana Russo, Maris Vajentić, Gabrijela Maglievaz, Daniela Kalac Desanti
Lošinjska plovidba –Turizam d.o.o;
Marta Kučić, Josipa Saganić
Uvala Poljana d.o.o.;
Ivana Jurić
PSK d.o.o. –Nerezine;
Sonja Gulam
Turistička djelatnost:
Željko Šoša, Eleonora Olić
Ugostiteljska djelatnost;
Željko Gadža, Elvis Lukša
Ostale djelatnosti:
Mario Kamalić
Gradonačelnica, Predsjednica TZG Malog Lošinja
- Ana Kučić

Turističko vijeće TZG Malog Lošinja:
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Grada Malog Lošinja i ima predsjednika i osam članova koje bira skupština turističke zajednice općine ili grada iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.
provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
7. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća
8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
9. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
10. donosi Poslovnik o svom radu
11. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice
12. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
13. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
14. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu sa programom rada
15. donosi opće akte koje ne donosi Skupština, Zajednica
16. potiče suradnju s drugim turističkih zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

Članovi Turističkog vijeća:

Gradonačelnica Ana Kučić  - Predsjednica TZG Malog Lošinja
Jadranka  turizam-  Sanjin Šolić
Jadranka turizam – Damir Mlacović
Jadranka turizam – Dejan Jakovljević
Lošinjska plovidba –Turizam  -  Marina Brajković
Predstavnik ugostiteljske djelatnosti – Ivan Milanović
Predstavnik turističke djelatnosti – Lovro Hesky
Predstavnik ostalih djelatnosti, HGK – Ferdinando Zorović
Predstavnik iznajmljivača – Siniša Dakić Barichievich

Save
vrh stranice